WebAcappella

INFORMACJE

> O nas
> Pomoc i kontakt
> Zasady i warunki sprzedaży
> Informacja prawna
> W prasie
> Moja strefa klienta

Copyright Intuisphere 2021 - Wszelkie prawa zastrzeżone

WebAcappella

WebAcappella to oprogramowanie do edycji responsywnych stron internetowych przystosowanych do czytania na ekranach telefonów komórkowych i smartfonów.

Opracowany przez firmę Intuisphere, jest to oprogramowanie do tworzenia stron internetowych WYSIWYG w 100% MADE IN FRANCE.

Ogólne zasady i warunki sprzedaży

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO
PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEGO OPROGRAMOWANIA.

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA - Pobierając i/lub użytkując to oprogramowanie, użytkownik zgadza się przestrzegać warunków poniższej umowy z użytkownikiem. Niniejsza umowa stanowi zobowiązanie prawne pomiędzy Intuisphere a nabywcami lub użytkownikami tego oprogramowania
Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na związanie się niniejszą umową, należy natychmiast usunąć to oprogramowanie z komputera i, jeśli ma to zastosowanie, odesłać pocztą elektroniczną do Intuisphere dowolną kopię tego oprogramowania i dokumentów znajdujących się w jego posiadaniu.

1. DEFINICJE

"Oprogramowanie" oznacza oprogramowanie, które jest dołączone do niniejszej Umowy i obejmuje wszystkie dostępne instrukcje obsługi, instrukcje obsługi i instalacji oraz wszelkie ich fragmenty, w formie elektronicznej lub drukowanej, niezależnie od nośnika.
"Korzystanie" z oprogramowania oznacza pobranie, zainstalowanie lub uruchomienie WebAcappella na komputerze lub podobnym urządzeniu.
"Kopia zapasowa" oznacza niezbywalną kopię tego oprogramowania, która jest tworzona wyłącznie w celach archiwalnych i nie jest instalowana ani używana na żadnym komputerze lub stacji roboczej (ani przez liczbę użytkowników objętych umową licencyjną), z wyjątkiem celów tworzenia kopii zapasowych w nagłych przypadkach.

2. LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE

2.1 Autoryzacja - Intuisphere nie przenosi własności tego Oprogramowania na Użytkownika; udzielona licencja nie jest równoznaczna ze sprzedażą.

2.2 Instalacja i użytkowanie - Użytkownik jest odpowiedzialny za instalację WebAcappella. Twoja licencja na użytkowanie tego oprogramowania jest ograniczona do liczby zakupionych licencji.
Nie możesz pozwolić innym na używanie, kopiowanie lub ocenianie kopii WebAcappella.
Płatne wersje WebAcappella mogą być używane przez nieograniczony czas, bez konieczności płacenia abonamentu.

2.3 Warunki sprzedaży licencji - Ze względu na swój charakter (oprogramowanie), prawo do retrakcji przewidziane w zakresie sprzedaży na odległość, nie może być wykonywane przez użytkownika, zgodnie z postanowieniami artykułów L 121-20-2 i następnych Kodeksu Konsumenckiego. Zakup licencji jest zatem stanowczy i ostateczny i nie może stanowić podstawy do jakiejkolwiek wymiany lub zwrotu pieniędzy.
Wersja demonstracyjna WebAcappella pozwala na przetestowanie wszystkich funkcjonalności wersji komercyjnej.
Dlatego też, przed przystąpieniem do zakupu licencji, zobowiązujesz się do sprawdzenia kompatybilności swojego hostingu poprzez użycie darmowej wersji WebAcappella. Nie będą rozpatrywane żadne wnioski o zwrot kosztów związane z problemami z kompatybilnością hostingu.
Zaleca się zapisanie tekstu licencji na dokumencie tekstowym i zachowanie jego kopii na zewnętrznym nośniku, takim jak klucz USB lub zewnętrzny dysk twardy.

2.4 Ograniczenia w użytkowaniu - WebAcappella musi być użytkowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i nie może być używana w żadnym niedozwolonym celu. Nie ograniczając powyższego, użycie, prezentacja lub dystrybucja WebAcappella w połączeniu z materiałami pornograficznymi, rasistowskimi, wulgarnymi, obscenicznymi, oszczerczymi, zniesławiającymi, obraźliwymi, nienawistnymi, dyskryminacyjnymi lub szkodliwymi ze względu na religię, dziedzictwo etniczne, rasę, orientację seksualną lub wiek jest surowo zabronione.
Każda licencjonowana kopia WebAcappella może być używana tylko na dwóch komputerach licencjobiorcy. W przypadku instalacji WebAcappella na platformie wieloużytkownikowej, serwerze lub sieci, każdy użytkownik oprogramowania będzie musiał uzyskać osobną licencję. Żadna osoba trzecia nie będzie w stanie użyć ani zainstalować twojej kopii WebAcappella. Jakiekolwiek przypisywanie, udzielanie sublicencji, tworzenie sieci, sprzedaż lub rozpowszechnianie kopii WebAcappella jest surowo zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Intuisphere. Przyznawanie, sprzedaż, współdzielenie, wypożyczanie, wypożyczanie, wypożyczanie, tworzenie sieci i przekazywanie użytkowania WebAcappella będzie uważane za naruszenie niniejszej umowy.

2.5 Używanie na laptopie - Jeśli zakupiłeś licencję na używanie WebAcappella i zainstalowałeś go na swoim komputerze stacjonarnym, możesz zainstalować drugą kopię WebAcappella na swoim laptopie, tylko do użytku osobistego.

2.6 Transfer - Jesteś upoważniony do przeniesienia swojej kopii WebAcappella na inny komputer. Po zakończeniu transferu, należy usunąć całe oprogramowanie z pierwszego komputera. Niemniej jednak w nagłych przypadkach można wykonać i użyć kopii zapasowej.

2.7 Ograniczenia związane z własnością intelektualną - Nazwa, logo i plik graficzny Intuisphere reprezentujący WebAcappella nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane do promowania produktów opracowanych przy użyciu WebAcappella. Każde ponowne wykorzystanie zasobów oprogramowania (obrazów/tekstów/skryptów...) jest surowo wzbronione. To oprogramowanie zawiera dokumenty podlegające prawom autorskim, tajemnice przemysłowe i inne dokumenty własnościowe. Użytkownik nie będzie dostarczał, ujawniał ani przekazywał osobom trzecim, bezpośrednio ani pośrednio, treści tego oprogramowania. Użytkownik nie będzie próbował modyfikować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować ani dekompilować WebAcappella, ani też zmieniać lub usuwać jakichkolwiek informacji o prawach własności lub prawach autorskich wskazujących na własność Intuisphere tego oprogramowania. Użytkownikowi nie wolno tworzyć dzieł pochodnych ani innych dzieł opartych na Oprogramowaniu lub jakiejkolwiek jego części. Intuisphere zachowuje wyłączne prawo własności do wszelkich praw, tytułów i udziałów w WebAcappella i wszelkich związanych z tym praw własności intelektualnej. To oprogramowanie jest chronione bez ograniczeń przez francuskie prawo autorskie oraz przez postanowienia Międzynarodowego Traktatu o Prawie Autorskim. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone dla Intuisphere.

2.8 Własność intelektualna: Modele witryn
Zasoby wizualne (zdjęcia, ikony i ilustracje) oraz projekty modeli stron proponowanych w oprogramowaniu WebAcappella podlegają prawom autorskim i własności intelektualnej.
Użytkownik WebAcappella może korzystać z tych zasobów wizualnych, jak również z projektów udostępnionych wyłącznie w ramach tworzenia strony internetowej stworzonej za pomocą WebAcappella i nie przeznaczonej do odsprzedaży.
Użytkownik nie może: modyfikować, powielać, rozpowszechniać, wyświetlać, udzielać sublicencji, retransmitować, reprodukować, tworzyć dzieł pochodnych, przekazywać, sprzedawać lub w inny sposób wykorzystywać tych treści na jakimkolwiek innym nośniku.
Kredyty fotograficzne wymienione na zdjęciach modeli stron będą musiały pozostać wyświetlone i widoczne na stronach wykonanych za pomocą WebAcappella, tak jak są one prezentowane na modelach.

Użytkownik zobowiązuje się również do niewykorzystywania tych treści w kontekście, który mógłby spowodować pojawienie się obrazów w niekorzystnej sytuacji lub w sposób, który mógłby zaszkodzić takim modelom jak (w sposób niewyczerpujący) :
(1) wykorzystanie obrazu w ramce pornograficznej ;
(2) reklama wyrobów tytoniowych i alkoholu;
(3) Reklama klubów dla dorosłych lub usług dla dziewcząt eskortujących ;
(4) przywiązanie do sprawy politycznej;
(5) wykorzystanie w kontekście oszczerczym, nielegalnym, niemoralnym lub niemoralnym.

W ŻADNYM WYPADKU WEBACAPPELLA, JEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, KARNE LUB WTÓRNE SZKODY, KTÓRE WYNIKAJĄ Z NIEPRZESTRZEGANIA POWYŻSZYCH ZASAD.

2.9 Ograniczenie odpowiedzialności - Użytkownik zabezpieczy, zwolni z odpowiedzialności i będzie bronić Intuisphere i jej pracowników przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami i kosztami wynikającymi z korzystania z tego oprogramowania lub związanymi z jego użytkowaniem. W ŻADNYM WYPADKU (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, ZANIEDBANIA) INTUISPHERE I JEJ PRACOWNICY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WTÓRNE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE LUB PRZYKŁADOWE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, SZKODY ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ UŻYTKOWANIA, PRZERWĘ W DZIAŁALNOŚCI LUB UTRATĘ INFORMACJI LUB DANYCH) WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA LUB UŻYCIA BĄDŹ NIEMOŻNOŚCI UŻYCIA NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA LUB AKCESORIÓW, DZIAŁANIA LUB UŻYCIA JAKIEGOKOLWIEK INNEGO ELEMENTU NA PODSTAWIE UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO LUB INNEJ TEORII, W TYM ZANIEDBANIA, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY INTUICYJNIE POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

2.10 Gwarancje - Niniejsze oprogramowanie jest dostarczane Licencjobiorcy "takie, jakie jest" bez żadnych oświadczeń, gwarancji ani warunków. INTUISPHERE NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TEGO OPROGRAMOWANIA I WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB WARUNKÓW, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, USTNYCH LUB PISEMNYCH, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI. INTUISPHERE NIE GWARANTUJE, ŻE TO OPROGRAMOWANIE BĘDZIE DZIAŁAĆ W SPOSÓB CIĄGŁY LUB BEZBŁĘDNY. RADZIMY CI ROBIĆ REGULARNE KOPIE ZAPASOWE.

2.11 Wypowiedzenie - Nieprzestrzeganie przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy będzie skutkowało automatycznym i natychmiastowym wypowiedzeniem niniejszej Umowy i licencji. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu, Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego zaprzestania korzystania z tego Oprogramowania i zniszczenia wszystkich jego kopii. Ponoszone przez Ciebie zobowiązania finansowe przetrwają po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy.

2.12 Poufność - Kontaktując się z pomocą techniczną WebAcappella ze strony internetowej WebAcappella, można przekazać do INTUISPHERE informacje o swojej licencji lub konfiguracji komputera. Informacje te są wykorzystywane do poprawy jakości wsparcia technicznego.

2.13 Odsprzedaż licencji - Przy zakupie licencji WebAcappella w celu odsprzedaży użytkownikom zewnętrznym, cena odsprzedaży nie może przekroczyć 10% pierwotnej ceny sprzedaży podanej na stronie internetowej WebAcappella.

2.14 Warunki korzystania z usługi wsparcia technicznego - Więcej informacji...

3. BEZPŁATNY PRODUKT

3.1 Korzystanie z bezpłatnej wersji - Możesz korzystać z bezpłatnej wersji WebAcappella przez nieograniczony czas. Więcej informacji na temat zakupu licencji na użytkowanie WebAcappella można znaleźć na stronie internetowej WebAcappella.

3.2 Dystrybucja wersji bezpłatnej - Darmowa wersja WebAcappella może być dowolnie rozpowszechniana, pod warunkiem, że : a) rozpowszechnianie to dotyczy wyłącznie oryginalnego archiwum udostępnionego przez Intuisphere. Użytkownik nie może modyfikować, usuwać ani dodawać żadnych plików do rozproszonego archiwum ani modyfikować tego oprogramowania w żaden sposób; (b) ograniczony charakter bezpłatnej wersji tego oprogramowania nie jest fałszywie przedstawiany; (c) osoba otrzymująca bezpłatną wersję tego oprogramowania nie wnosi opłaty; (d) użytkownik wysyła wcześniej wiadomość e-mail lub pisemne powiadomienie do Intuisphere na następujący adres e-mail contact@intuisphere.com, stwierdzając, że rozpowszechniasz tę wolną wersję oraz, jeśli to oprogramowanie jest rozpowszechniane wraz z innymi treściami multimedialnymi lub oprogramowaniem, że uzyskałeś wcześniejszą pisemną zgodę od Intuisphere. Aby uzyskać taką uprzednią pisemną zgodę, prosimy o kontakt z Intuisphere. Intuisphere może wymagać od Użytkownika zgłaszania do Intuisphere, co pewien czas, liczby rozpowszechnianych jednostek darmowej wersji Oprogramowania.


4. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze postanowienia stanowią całość porozumienia między stronami i zastępują wszelkie wcześniejsze oczekiwania, porozumienia, komunikaty, oświadczenia i umowy, ustne lub pisemne, między stronami. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest niewykonalne lub nieważne z jakiegokolwiek powodu, niewykonalność lub nieważność nie będzie miała wpływu na wykonalność lub ważność pozostałych postanowień umowy, a niniejsze postanowienie będzie możliwe do oddzielenia od reszty umowy.

5. LEGALIZACJA UMOWY


Instalując na swoim komputerze bezpłatną lub płatną wersję programu WebAcappella, oświadczają Państwo, że posiadają wiedzę i zobowiązują się do przestrzegania ogólnych warunków korzystania z oprogramowania.
W ten sam sposób zobowiązują się Państwo do dostarczenia nam dokładnych informacji dotyczących Państwa tożsamości. Wszelkie nieprawdziwe lub błędne informacje mogą spowodować wygaśnięcie Twoich praw.