WebAcappella

INFORMATIE

> Over ons
> Hulp en contact
> Verkoopvoorwaarden
> Wettelijke bepalingen
> In de pers
> Mijn klantenzone

Copyright Intuisphere 2021 - Alle rechten voorbehouden

WebAcappella

WebAcappella is een software voor het bewerken van responsieve websites, aangepast aan het lezen op mobiele schermen en smartphones.

Ontwikkeld door het bedrijf Intuisphere, is het DE WYSIWYG website creatie software 100% MADE IN FRANKRIJK.

Algemene verkoopsvoorwaarden

EINDGEBRUIKERSLICENTIEOVEREENKOMST
LEES DEZE EINDGEBRUIKERSLICENTIEOVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE SOFTWARE GEBRUIKT.

BELANGRIJK AAN DE GEBRUIKER - Door deze software te downloaden en/of te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden van de volgende gebruikersovereenkomst. Deze overeenkomst is een juridische overeenkomst tussen Intuisphere en de kopers of gebruikers van deze software
Indien u niet akkoord gaat met deze overeenkomst, verwijder dan onmiddellijk deze software van uw computer en e-mail Intuisphere eventuele kopieën van deze software en documenten in uw bezit.

1. DEFINITIES

"Software" betekent de software die bij deze overeenkomst wordt geleverd en omvat alle beschikbare gebruikershandleidingen, bedienings- en installatiegidsen, of uittreksels daarvan, in elektronische of gedrukte vorm, ongeacht het medium.
"Gebruik" van de software betekent dat u WebAcappella hebt gedownload, geïnstalleerd of uitgevoerd op een computer of een soortgelijk apparaat.
"Back-upkopie" betekent een niet-overdraagbare kopie van deze software die alleen voor archiveringsdoeleinden wordt gemaakt en die niet wordt geïnstalleerd of gebruikt op een computer of werkstation (of door het aantal gebruikers dat onder een gebruikerslicentie valt), behalve voor back-up in geval van nood.

2. SOFTWARELICENTIE

2.1 Autorisatie - Intuisphere draagt de eigendom van deze Software niet aan u over; de aan u verleende licentie staat niet gelijk aan een verkoop.

2.2 Installatie en gebruik - U bent verantwoordelijk voor de installatie van WebAcappella. Uw licentie om deze software te gebruiken is beperkt tot het aantal licenties dat u heeft aangeschaft.
U mag anderen niet toestaan om kopieën van WebAcappella te gebruiken, te kopiëren of te evalueren.
Betaalde versies van WebAcappella kunnen voor onbeperkte tijd worden gebruikt zonder dat er een abonnement hoeft te worden betaald.

2.3 Voorwaarden voor de verkoop van licenties - Gezien de aard ervan (software) kan het herroepingsrecht dat is voorzien in het kader van de verkoop op afstand, niet door haar worden uitgeoefend, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L 121-20-2 en volgende van het wetboek van consumentenrecht. De aankoop van een licentie is dus vast en definitief en kan geen aanleiding geven tot omruiling of terugbetaling.
Met de demoversie van WebAcappella kunt u alle functionaliteiten van de commerciële versie testen.
Zo verbindt u zich ertoe om de compatibiliteit van uw hosting te controleren door het gebruik van de gratis versie van WebAcappella alvorens over te gaan tot de aankoop van een licentie. Er zal geen verzoek om terugbetaling met betrekking tot hostingcompatibiliteitsproblemen worden verwerkt.
Het is sterk aanbevolen om de licentietekst op te slaan op een tekstdocument en een kopie te bewaren op een externe drager, zoals een USB-stick of een externe harde schijf.

2.4 Beperkingen op het gebruik - U dient WebAcappella te gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en niet voor illegale doeleinden. Zonder het voorgaande te beperken, is het gebruik, de presentatie of de verspreiding van WebAcappella in verband met pornografisch, racistisch, vulgair, obsceen, lasterlijk, smadelijk, beledigend, haatdragend, discriminerend of schadelijk materiaal op basis van religie, etnisch erfgoed, ras, seksuele geaardheid of leeftijd ten strengste verboden.
Elke gelicentieerde kopie van WebAcappella kan slechts op twee computers van de licentiehouder worden gebruikt. Als u WebAcappella op een platform, een server of een multi-user netwerk installeert, zal elke gebruiker van de software een aparte licentie moeten verkrijgen. Geen enkele derde partij zal uw exemplaar van WebAcappella kunnen gebruiken of installeren. Elke toekenning, sub-licentie, netwerking, verkoop of distributie van kopieën van WebAcappella is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Intuisphere. Het toewijzen, verkopen, delen, uitlenen, verhuren, lenen, netwerken en de overdracht van het gebruik van WebAcappella zal worden beschouwd als een schending van dit contract.

2.5 Gebruik op een laptop - Als u een licentie voor het gebruik van WebAcappella hebt gekocht en deze op uw desktopcomputer hebt geïnstalleerd, kunt u een tweede exemplaar van WebAcappella op uw laptopcomputer installeren, uitsluitend voor persoonlijk gebruik.

2.6 Overdracht - U bent bevoegd om uw kopie van WebAcappella over te dragen naar een andere computer. Zodra de overdracht is voltooid, moet u de volledige software van de eerste computer verwijderen. U kunt toch een reservekopie maken en gebruiken in geval van nood.

2.7 Beperkingen met betrekking tot intellectueel eigendom - De naam, het logo en het beeldbestand van Intuisphere die WebAcappella vertegenwoordigt, mag op geen enkele wijze worden gebruikt om producten die met WebAcappella zijn ontwikkeld te promoten. Elk hergebruik van bronnen uit de software (afbeeldingen/tekst/script...) is ten strengste verboden. Deze software bevat documenten die onderworpen zijn aan het auteursrecht, industriële geheimen en andere eigendomsdocumenten. U zult de inhoud van deze software niet direct of indirect aan een derde persoon leveren, onthullen of doorgeven. U zult niet proberen om WebAcappella te wijzigen, te reverse-engineeren, te demonteren of te decompileren of om eigendomsrechtvermeldingen of auteursrechten die het eigendom van Intuisphere van deze software aangeven, te wijzigen of te verwijderen. U mag geen afgeleide werken of andere werken maken op basis van de Software of een deel daarvan. Intuisphere behoudt de exclusieve eigendom van alle rechten, aanspraken en belangen in en op WebAcappella en alle gerelateerde intellectuele eigendomsrechten. Deze software wordt zonder enige beperking beschermd door de Franse auteursrechtwetgeving en door de bepalingen van het Internationale Auteursrechtverdrag. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan Intuisphere.

2.8 Intellectuele eigendom: sitemodellen
De visuele middelen (foto's, iconen en illustraties) en de ontwerpen van de in de WebAcappella-software voorgestelde sitemodellen zijn onderworpen aan het auteursrecht en de intellectuele eigendomsrechten.
De WebAcappella gebruiker kan deze visuele middelen en ontwerpen uitsluitend gebruiken in het kader van de realisatie van een met WebAcappella gecreëerde en niet voor wederverkoop bestemde internetsite.
De gebruiker mag deze inhoud niet wijzigen, dupliceren, distribueren, weergeven, in sublicentie geven, doorsturen, reproduceren, er afgeleide werken van maken, overdragen, verkopen of anderszins gebruiken in andere media.
De fotocredits die op de afbeeldingen van de modellen van de sites worden vermeld, moeten zichtbaar blijven op de sites die met WebAcappella zijn gemaakt, zoals ze op de modellen worden gepresenteerd.

Ook verbindt de gebruiker zich ertoe deze inhoud niet te verwijderen in een context die de beelden in een ongunstige situatie zou kunnen doen verschijnen of op een manier die nadelig zou kunnen zijn voor de modellen zoals (maar niet beperkt tot) :
(1) het gebruik van een afbeelding in een pornografische omgeving;
(2) tabaks- en alcoholreclame ;
(3) reclame voor volwassen clubs of escortdiensten;
(4) gehechtheid aan een politieke zaak;
(5) gebruik in een lasterlijke, onwettige, immorele of lasterlijke context.

IN GEEN GEVAL ZULLEN WEBACAPPELLA, HAAR FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE ALS GEVOLG VAN HET NIET NALEVEN VAN HET BOVENSTAANDE.

2.9 Aansprakelijkheidsbeperking - U zult Intuisphere en haar medewerkers vrijwaren, schadeloos stellen en verdedigen tegen alle claims, procedures en kosten die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van deze software. IN GEEN GEVAL (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID) ZIJN INTUÏTIEF EN ZIJN WERKNEMERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE, INDIRECTE, BIJZONDERE OF VOORBEELDIGE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN GEBRUIK, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLIES VAN INFORMATIE OF GEGEVENS) DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE OVEREENKOMST, VAN DEZE SOFTWARE OF HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID OM DEZE SOFTWARE OF ACCESSOIRES TE GEBRUIKEN, DE PRESTATIES OF HET GEBRUIK VAN ENIG ANDER ITEM HIERONDER OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE THEORIE, MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID, AL DAN NIET OP INTUÏTIEVE WIJZE IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

2.10 Garanties - Deze software wordt aan de Licentiehouder geleverd "as is" zonder enige vorm van vertegenwoordiging, garantie of voorwaarde. INTUISPHERE GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT DEZE SOFTWARE EN WIJST UITDRUKKELIJK ALLE VERKLARINGEN, GARANTIES OF VOORWAARDEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. INTUISFEER GARANDEERT NIET DAT DEZE SOFTWARE CONTINU OF FOUTLOOS WERKT. WORDT U GEADVISEERD OM REGELMATIG BACK-UPS TE MAKEN.

2.11 Beëindiging - Elke inbreuk op de voorwaarden van dit contract van uw kant zal leiden tot de automatische en onmiddellijke beëindiging van dit contract en van de licentie. In het geval van beëindiging van deze overeenkomst om welke reden dan ook, gaat u ermee akkoord het gebruik van deze software onmiddellijk te staken en alle kopieën van deze software te vernietigen. De financiële verplichtingen die u aangaat, blijven ook na afloop of beëindiging van deze overeenkomst bestaan.

2.12 Vertrouwelijkheid - Door contact op te nemen met de technische ondersteuning van WebAcappella vanaf de website van WebAcappella, kan informatie over uw licentie of de configuratie van uw computer naar INTUISPHERE worden verzonden. Deze informatie wordt gebruikt om de kwaliteit van de technische ondersteuning te verbeteren.

2.13 Wederverkoop van licenties - Bij aankoop van WebAcappella-licenties om deze door te verkopen aan derden mag de wederverkoopprijs niet hoger zijn dan 10% van de initiële verkoopprijs die op de WebAcappella-website in rekening wordt gebracht.

2.14 Voorwaarden van de technische ondersteuningsdienst - Meer informatie...

3. GRATIS PRODUCT

3.1 Gebruik van de gratis versie - U kunt de gratis versie van WebAcappella voor onbepaalde tijd gebruiken. Voor meer informatie over de aankoop van een licentie voor het gebruik van WebAcappella kunt u de WebAcappella-website raadplegen.

3.2 Verspreiding van de gratis versie - De gratis versie van WebAcappella kan vrij worden verspreid op voorwaarde dat : a) deze verdeling heeft alleen betrekking op het originele archief dat door Intuisphere is aangeleverd. U mag geen bestanden in het gedistribueerde archief wijzigen, verwijderen of toevoegen of deze software op enigerlei wijze wijzigen; (b) de beperkte aard van de gratis versie van deze software wordt niet verkeerd voorgesteld; (c) de persoon die de gratis versie van deze software ontvangt betaalt geen geld; (d) u stuurt voorafgaand aan de distributie een e-mail of een schriftelijke kennisgeving naar Intuisphere op het volgende e-mailadres contact@intuisphere.com, waarin staat dat u deze gratis versie distribueert en, indien deze software wordt gedistribueerd met andere multimedia-inhoud of software, dat u vooraf schriftelijke toestemming van Intuisphere heeft verkregen. Om dergelijke voorafgaande schriftelijke toestemming te verkrijgen, dient u contact op te nemen met Intuisphere. Intuisphere kan verlangen dat u van tijd tot tijd het aantal gedistribueerde eenheden van de vrije versie van de Software aan Intuisphere meldt.


4. ALGEMENE BEPALINGEN

Deze bepalingen vormen het gehele contract tussen de partijen en vervangen alle eerdere verwachtingen, afspraken, mededelingen, verklaringen en overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, tussen de partijen. Indien een bepaling van deze Overeenkomst om welke reden dan ook onafdwingbaar of ongeldig is, zal de onafdwingbaarheid of ongeldigheid geen invloed hebben op de afdwingbaarheid of de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en zal een dergelijke bepaling scheidbaar zijn van de rest van de Overeenkomst.

5. CONTRACTVALIDATIE


Door op uw computer de gratis versie of een betalende versie van WebAcappella te installeren, verklaart u kennis te hebben genomen en verbindt u zich ertoe de algemene gebruiksvoorwaarden van de software te respecteren.
Op dezelfde manier verbindt u zich ertoe om ons correcte informatie te verstrekken over uw identiteit. Elke valse of foutieve informatie kan leiden tot de beëindiging van uw rechten.